Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH POLSKICH MEDIÓW SPECJALISTYCZNYCH

I. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawcą produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego jest firma Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak z siedzibą w Bogucinie, przy ul. Władysława Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica, NIP: 777-279-55-23, REGON: 302266780.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
6. Sprzedawca wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem: poczta elektroniczna e-mail: kontakt@szefur.pl
8. Klient zobligowany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Strona internetowa www.szefur.pl jest administrowana i redagowana przez firmę Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak.
11. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z póź. zm.).
II. Definicje
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;
Przedsiębiorca –osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w treści art. 221 kodeksu cywilnego – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa – która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
Koszyk – wykaz produktów zamówionych przez Klienta.
Produkty – prenumerata czasopism, asortyment artykułów z branży wydawniczej, dostępnych do zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem świadczenia, zgodnie z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy, dostępny pod domeną www.szefur.pl, za pomocą którego sprzedawane są Produkty będące w internetowej ofercie firmy Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
Usługodawca/Sprzedawca – Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak.
Środek komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
III. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym
1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.
2. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Przejdź do potwierdzenia/Dalej” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.
IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów
1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami punktu VIII Regulaminu.
3. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane indywidualnie i wskazywane są w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na prowadzone przez Spółkę czasowe akcje promocyjne, przedsprzedaż oraz wyprzedaże. Zastrzeżone powyżej uprawnienie Spółki do przeprowadzania akcji o których mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny – dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
V. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
2. Zamówienia – stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży – w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu. Po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie oraz wskazane zostaną możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostarczenia towaru, jak również informacja o wysokości opłat za przesyłkę.
3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tej chwili Klient związany jest złożonym Zamówieniem. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia zawiera: wykaz zamówionych Produktów, całkowity koszt jego realizacji, który obejmuje cenę Produktu oraz koszt transportu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o której mowa, zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail – potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę – zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany lub anulowania złożonego zamówienia, pod warunkiem poinformowania go przez Klienta o chęci zmiany lub anulowania przyjętego do realizacji zamówienia, przed wysłaniem zamówionych Produktów. Warunki zmiany lub anulowania zamówienia, Klient zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcę poprzez kontakt mailowy – e-mail: kontakt@szefur.pl. Zmiana zamówienia lub jego anulowanie wiąże strony z chwilą uzgodnienia i potwierdzenia przez obie strony, w drodze korespondencji email – odpowiednio: nowej treści złożonego, potwierdzonego i przyjętego przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia lub warunków anulowania zamówienia, w szczególności sposobu dokonania przez Sprzedawcę zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, jeśli zapłata została już dokonana. Klient akceptuje, iż o możliwości zmiany lub anulowaniu zamówienia decyduje każdorazowo Sprzedawca.
5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta wysyłając informację pod podany przez Klienta adres e-mail. Wedle wyboru Klienta – towar wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi w takim przypadku Sprzedawca.
6. Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
7. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce oznaczone przez Klienta (adres dostawy).
8. Okres trwania prenumeraty wyznacza się na rok kalendarzowy i obejmuje 6 kolejnych numerów czasopisma. Pierwszym numerem w ramach prenumeraty jest będący aktualnie w sprzedaży numer tj. numer będący w sprzedaży w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty w trakcie jej trwania.
9. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT zostanie przesłana Klientowi wraz z pierwszym numerem czasopisma zamówionego w ramach rocznej prenumeraty. Cena za roczną prenumeratę jest płatna z góry.
10. Cena prenumeraty zawiera aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
11. Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie. Do jej przedłużenia nie jest wymagane odrębnie złożone zamówienie przez Klienta.
12. Rezygnacja z kolejnego rocznego okresu prenumeraty jest możliwa, jeżeli Klient założy w terminie 14 dni przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. O możliwości złożenia rezygnacji tym terminie Sprzedawca poinformuje Klienta wraz ostatnim numerem w ramach bieżącej prenumeraty.
13. Sprzedawca jest uprawniony do zaprzestania wydawania czasopisma, które Klient zamówił w ramach prenumeraty. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje formę rekompensaty za niezrealizowaną część wysyłki. Rekompensatę stanowią: zwrot pieniędzy za niezrealizowaną część wysyłki, zmiana prenumerowanego tytułu lub propozycja wyboru innego Produktu. Klient wybiera formę rekompensaty w terminie 7 dni roboczych. Po tym terminie Sprzedawca sam przydziela formę rekompensaty Klientowi.
VI. Sposoby i koszty dostawy
1. Produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Dostawa produktów dostępna jest zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych krajach na Świecie.
3. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Są one wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności.
VII. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres Sprzedawcy. Wysłanie może nastąpić poprzez nadanie oświadczenia listem poleconym lub wysłanie pocztą elektroniczną. Możliwe jest również złożenie oświadczenia bezpośrednio u Sprzedawcy.
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VIII. Regulamin
1. Usługodawca/Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Sklepu.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy.
3. Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli strony Sklepu internetowego funkcjonują niepoprawnie, występują błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną korzystając np. z poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 Nr 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją umowy sprzedaży, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów ich rozwiązywania m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediacje itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych procedur, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Usługodawcy/Sprzedawcy sąd powszechny.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02 października 2015 r.